I Speak English

"Practice Makes Perfect"

3 June, 2015

Creole documents

Filed under: CREOLE,Lajounen kréyol — csa1 @ 7:56
ANNOU BA KREYOL-LA AN BEL BALAN !
A lokazion jounen kréyol la, nou ka mété doubout pannan
an jounen dives manifestasion lantou lang réjional nou an.
An bel program éti ka lianné powézi ek kont, slam, lanmizik ek dansé
tradisionel  ek nou key vréyé douvan Dikté kréyol la.
Bakwa milé simenn-la (Le bonnet d’âne de la semaine) Woulo-bravo simenn-la (La couronne de lauriers de la semaine)

Nou key ekspozé yonn dé bonbon antan lontan adan an tré kontel :

lotjo, bonbon chouval, filibo, tablet koko,douslet koko, sik-a-pistach, tonmaren glasé

Détwa tianmay key mété rad tradisionel anlè yo pou di yo kontan wè sé moun-lan ….
Nou ké ba sé mapipi Dikté kréyol la kouwòn-yo…
Kréyol-la lé riviv Trinidad.
Mi an bel ti émision ki pasé ‘Matnik Première’ mawdi 18 oktob 2016 :
http://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/emissions/caraibes
DIKTE KREYOL

Dènié dikté-a, Ta 2014-la

Pou sa ki pa té la, mi dikté-a:

Té ni an travay Tilann té bien enmen fè. Sé té travay-la matant-li té ka ba’y fè chak bonmaten, lè i té pou endé´y penyen épi abiyé pou mété gran-wob li a. I té ni gran-wob swa, gran-wob koton, douyet, gol, jipon, madras, foula, tout kalté….Pa té mantjé’y ayen.
Lavandez-la, pò malérez, pa té mantjé travay. I té blijé monté twa fwa pa simenn lariviè Basignak, lavé tout rad Man Emil; lariviè Lépinet ki té ka travèsé lanbouk-la pa té asé pwop pou’y. Erezman, i té ni an tilbiri ki té ka mennen’y ek ritounen chèché’y.
Pli gran plézi Tilann, sé té chwézi bijou Man Emil té lé mété, kisiswa pou sòti, kisiswa pou rété lanmézon, oben pou risivrè moun lakay-li. Matant-li pa té ka dòmi épi bijou, sof épi alians-li, men dépi i té lévé an kabann, benyen, abiyé, i té ni tout kalté bijou anlè’y.
Afos-afos, Tilann té osi fini pa konnet kisa té vé di zafè maré tet-la épi yonn oben pliziè bout an tan Sen-Piè. An bout té vé di , tjè-mwen lib, man sé an jennfi. Dé bout, tjè-mwen pri, pa bòdé menm, man fiyansé oben mayé. Twa bout, tjè-mwen pri, men ou pé tanté chans-ou kanmenm. Kat bout, tjè-mwen wouvè pou tousa ki lé. Sé moun-taa yo té ka kriyé yo matadò oben fanm titàn.

Hugues Barthéléry, Neg-zabitan an, 2013

 Dikté kréyol 2013-la

Papiyon blé a

An mitan an gran jaden, plen piébwa épi tout kalté zwézo, an tifi té ka chanté tout lajounen : pipiri té ka fè kon siflet lapolis, toutwel té ka roukoulé, siflè épi mel té ka fè koris épi gògò, pandan lé pli piti, mwason , sisi ek sikriyé té ka roulé grenn chacha san rété.
Sé té pli bel lorkes, tifi-a té janmen tann. I pa té jen las kouté’y.
Men sa i té simié fè, sé té ponmnen adan lalé jaden-an.
An jou, an bel papiyon koulè difé, déchiré zel-li asou pitjan an pié-woz ek i tonbé an zeb-la.
Afos goumen, i rivé rimété kò’y doubout. I monté asou an ti branch zeb pou i pran lavol, men i viré-tonbé.
Soley té ka désann. Kon i pa té pé volé pou mété kò’y alabri, ti papiyon-an pran pè, ek i koumansé pléré.
Koulibri ki té la san brennen asou an ti branch, ka réfléchi dépi an moman, alé palé an zorey tifi-a ek i pati kon an flech an siel-la.
I pa pran tan pou viré épi an mòso siel blé an bek-li. Ti papiyon-an vlopé kò’y adan, ek i viré-pran lanvol. Alow, sé zwézo-a rikoumansé chanté. Sé papiyon-an ripran dansé-yo a. Koulibri-a trasé an lakansiel, ek tifi-a bat lanmen. Papiyon fè papiyon…. Sé dépi jou-tala, nou pé wè papiyon épi zel blé ka volé nan siel.
Tras
G. de Vassoigne 2004

Plodari épi diaporama
Plodari:
http://www.potomitan.info/atelier/bobo.php
kontin ek chanté tjanmay:
http://antanlontan.chez-alice.fr/tawlakataw.htm#haut

Mò pou viv

Eric Pezo

Man ka mò

Man ka mò’ pou bat an kout tanbou

An kout tanbou platjé anba dé lanmen-mwen
An kout tanbou platjé anlè zékal tjè-mwen!

Dé lanmen-mwen benyen nouk anba chalè kout tanbou-a
Zékal tjè-mwen félé anba chodiè kou lavi-a
Men avrédi kout tanbou-a ka viré mété lespri-mwen,
tjè-mwen épi kò’-mwen létjè, kon sò’ti Marigo désann Fò’dfrans pou monté Voklen!

Man ka mò’
Man ka mò’ pou bat an kout tanbou
Sé pa bat pou bat men bat pou débat
Sé pa bat pou bat men bat pou konbat
Sé pa bat pou bat men bat pou pa mờ kalpat
Sé pa bat pou bat men bat pou dépri kò’ ki maré anba pié chouvaltwapat!

Man ka mò’
Man ka mò’ pou bat an kout tanbou
An kout tanbou gaya platjé épi talon antété-mwen an
Pou déchouké vlen latablati ki plotonnen adan tet an jennkò’
Ki toupò’tré tet an viékò’
An jennkờ likiti, tou blèblè, an chèpi, afò’s rété san manniman.

Man ka mò’
Man ka mò’ pou bat an kout tanbou
An kout tanbou pou janbé larel ladjables ki lé vèglé dé zié-mwen
An kout tanbou pou débaré jou ki baré
An kout tanbou pou démaré dé lanmen-mwen ki maré adan nas kado pwézonnen
An kout tanbou pou djéri bles zantray-mwen !

Man ka mò’
Man ka mò’ pou bat an kout tanbou
Men sé pa mờ pou mò’, men mò’ pou viv,
Sé pa mò’ kon mabouya ka chanjé lapo
Sé pa mò’ kon piétè ka mò’ lanmen fèmen
Sé pa mò’ kon lapia ka bat dèyè douvan flanm konba
Sé pa mò’ kon apoda ka mò’ anba lopsion dousinè
Sé mò’ pou bat an kout tanbou pou chiré zel
Zwazo kò’kò’dò’-a ki ka fè tjò’k-nou tounen enpiò’k
Douvan dan lablanni lò’tbò’dsay péyi-a !

Man pran koumandman kout tanbou-a
Pou déviré lasous Bwa Kayiman bwè dlo sakré
San mandé koumandè pasaj pou travèsé Karayib-la!
Tan rivé pou travay épi bav volkan ek réyon soley san makakri
Tan rivé pou valé vlen latè-a ek bay van délivrans pou lespwa tijé
Tan rivé pou batjé anlè do vag lanmè ki pa ni bout ek chanté sa nou yé
Tan rivé pou dousiné lodè flè kokliko ek kouri savann épi zannimo mò’n san pè labou
Tan rivé pou pran mizi dousè dlo lariviè ek siwoté plézi twa kat létjet san pè zò’di
Sé tan pou pran  kozman anba joupa lanmou ek ba yich an tras pou yo bay alé!

Man ka mò’
Man ka mò’ pou bat an kout tanbou
Men sé pa mò pou mò’ men mò’ pou viv,
Éti tjè-mwen ka bat, éti tjè tanbou-a ka bat!

Eric Pezo

 

POÉSIES

Misié Mòn-a (Ba Ejèn Mona)

21 septembre 2018

— Par Daniel M. Berté —

Creole documents dans CREOLE eugene_mona-3Misié Mona mizisien fè moun Matinik montémòn

Mòn yo grenpé pié-ni pou mété grif an tè

Mòn « Lasaro la» pou fè an « Face a face »

Mòn « Mansè Bébé »-a pou défann « Ti Milo »

Mmèt mapipi mizik-mòn Matnik… « Oui Misié Mòn-a ! »

Misié Mona mizisien fè moun Matinik montémòn

Mòn épi flit banbou pou chanté « Bois brilé »

Mòn épi son tanbou, mé bon « Tambou sérié »

Mòn épi bel chacha pou lonnè « Maitre Chacha »

Mmèt mapipi mizik-mòn Matnik… « Oui Misié Mona ! »

Misié Mona mizisien fè moun Matinik monté mòn

Mòn épi « Grodillo » pou ay pran mango-vè

Mòn « Ti bouchon » pou bwè an bon « Bibon dachine »

Mòn « Babylone » pou tout manmay «Guérié Guérièz»

Mmèt mapipi mizik-mòn Matnik… « Oui Misié Mòn-a ! »

Misié Mona mizisien fè moun Matinik monté mòn

Mòn « Liso» pou té pé dansé anlè « Mi Bach »

Mòn « Le Billot » pou fè an ti « Mi moin mi ou »

Mòn « Agoulous lan mò » pou jwenn « Doudou Ménard »

Mmèt mapipi mizik-mòn Matnik… « Oui Misié Mona ! »

 

Misié Mona mizisien fè moun Matinik monté mòn

Mòn bel-bon lanmizik yo grenpé jik an ro

Mòn fondok la konsians pou maté la dévenn

Mòn lavalè nonm dwèt pou matjé lavini

Mmèt mapipi mizik-mòn Matnik…«Oui Misié Mòn-a ! »

 

Daniel M. Berté 200314

**
Transbodaj Kréyol Raphël Confiant: Cahier d’un Retour Au Pays Natal d’Aimé Césaire
adan:
http://www.montraykreyol.org/article/traduction-en-creole-du-cahier-dun-retour-au-pays-natal-daime-cesaire-par-raphael-confiant

Nan finisman wouvè-jou a…

Chapé kò’w, man té ka di’y, djel kolbòkò ki ou yé, djel fimel-bef, chapé kò’w, man hay sousèkè lalwa ek jannton lespérans. Chapé kò’w sakré vié kalté tjenbwa, pinez ti zibié. Epi man té ka tounen kò-mwen anlè paradi éti li ek konpè’y té ped bon kalté ped, nofwap pasé fidji an fanm ka bay baboul, ek lè ou gadé, flitijay an katjil ki pa jenmen avanni ka ba mwen balansin, man té ka swen van-an, man té ka démaré sé zonbi-a ek man té ka tann ka monté lot bò chinpontonng-lan, an lavalas toutwel ek tref savann ki man toujou ka chayé nan fonn-tjè mwen a wotè alanvè ventjem chanmot sé kay pi hototo a ek pou sa pwan pokosion kont djokté ka dégrennen sé labadijou-a, la éti an model soley lavilérien ka balvènen lannuit kon lajounen.

Nan finisman wouvè-jou-a, lans flègèdè ka tijé, lé Zantiy bouden vid, lé Zantiy éti lavéret ka potjé, lé Zantiy éti tafia ka déblozé, ankayé ki yo yé adan labou larad-tala, adan lapousiè lavil-tala ankayé malman.
Nan finisman wouvè-jou a, bobo rach-mabab, kouyonnè, solitè a anlè bles sé dlo-a ; sé moun-mapipi a ki pa ka témwayé a ; flè san ki ka fennen ek gayé adan van ensiswatil la kontel rélé-anmwé an bann jako-répet ; an vié ti lavi ka griyen ba’w an ti manniè manti-mantè, lapo-djel li kalé épi an lapérozité ki dékadi ; an vié kalté lanmizè ki la ka déchèpiyé anba soley-la, adan an péla ; an vié péla ki ka krévé èvè klok tied zafè nou la ka viv la abo, nou sé zéwo douvan an chif.

Nan finisman wouvè-jou a, anlè pi frajil ti sitjet tè-tala éti divini krach-édifè’y ka dépasé an manniè malélivan – volkan ké pété, dlo tou-touni ké chayé-alé sé mak matrité soley-la ek ké rété anni an voukoum-dlo tied éti zwézo lanmè ka bekté – plaj sé rev-la ek lévé-doubout foudok la.
Nan finisman wouvè-jou a, lavil plat la dé katjé’y wouvè, éti lespriy trilbiché, époufé anba chaj jéométrik an lakwa ki toujou ka viré koumansé, tet-red anba sò’y, bouch-li koud, kontrayé an tout manniè, enkapab pwofité silon nannan latè-tala, jennen, chikté, amnwennzi, bwarenng di zannimo ek piébwa.

Nan finisman wouvè-jou a, lavil plat tala dé fant katjé’y wouvè…
Ek adan lavil flijé tala, konpanyi moun ka djélé tala ki pasé si-telman bitjoumakwenn di djélé’y kon lavil-tala di balan’y, di sans-li, san pies kalté entjet, lot bò véritab rel-li, sel-la ki ou té ké voudré i djélé a padavwè sé anni li ou ka santi ki ta’y ; padavwè ou ka santi i ka viv andidan’y nan tjek tou-séré lonbway ek lògey ki fon toubannman, adan lavil ladjé tala, krey-moun tala lot bò rel lafen’y, lanmizè’y, gawoulé’y, rayisans-li, krey-moun tala si-telman bavadez ek bouch koud la.

Adan lavil ladjé tala, krey-moun dwol tala ki pa ka sanblé tjokanblok la, ki pa ka migannen a : michel-moren pou dékouvè la éti pou i déliennen, pou i pwan lanmè sèvi gran savann, pou i fè flent. Krey-moun tala ki pa sa fè krey, krey-moun tala, ou ka rann kò’w kont di sa, si obidjoulman li yonn anba soley-tala, memn manniè an fanm ka rélé blipman anba lapli ek ka ba’y lod pa fè tan tonbé ; oben an sin lakwa vitman-présé san pies kalté rézon ou pé wè ; oben manniè ta zannimo sérié akwèdi yo bwè dlo frapé ek manniè blip ta tjek madigwàn lakanpay, ka anni ladjé pisa’y tou doubout, janm-li wouvè di-set lajè, red-é-dri.

Nan finisman wouvè-jou a, lavil-tala ek laliwonday lad li, dépotjolay-li, lafen’y, lapérez-li ki séré nan fondok fandas, lapérez-li ki doubout adan sé piébwa-a, lapérez-li ki fouyé andidan latè-a, lapérez-li ki an driv nan siel-la, lapérez-li ki akoumonslé ek ti fifin lafimen lapérozité’y.

Nan finisman wouvè-jou a, mòn-la épi zègo entjet li ek manniè piòpiò’y – san ankavé’y ka fè soley chodé’y pwan lavol.

Nan finisman wouvè-jou a, flamn difé renté mòn-la, akwèdi an pléré gwo-dlo éti yo toufonnen anlè bòday déblozay plen san’y, las ka chaché an chimen ki ka déchèpiyé ek ki ka dérikonnet kò’y.

Nan finisman wouvè-jou a, mòn djokoti a douvan agouloutri entjet kon tatjet la ki plen épi lakataw ek moulen an, ka vonmi pianm-pianm, avanniz nonm-li, mòn-la ki li yonn la ek san’y ki dévidé atè-a, mòn-la ek longan lonbway li, mòn-la ek fifin-dlo lapè’y, mòn-la ek bidim lanmen van’y’lan.

Teks fwansé-a:

Extrait du

Cahier d’un Retour au Pays Natal

Aimé Césaire

***

http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/fran/auteursfr/cesair01.htm

Notes pour un cours de terminale lettres

 

A quels aspects de l’écriture de Césaire avez-vous été sensible ?A la première lecture, ce qui surprend et séduit le lecteur du Cahier d’un retour au pays natal est l’originalité de cette œuvre.

Est-ce un poème ? Certes, mais il n’est pas commun. Le choix même du mot “cahier” dit clairement la difficulté de classer ce texte dans un genre littéraire précis ; de longues séquences versifiées s’intercalent entre des paragraphes en prose dont à première vue la typographie seule permet de définir la qualité poétique qui relève parfois du calligramme. L’absence de rime, la pauvreté de la ponctuation font penser au refus des surréalistes de la “poésie” au sens conventionnel du terme.

Le lexique n’est pas moins étonnant, voire choquant… Qui peut, en effet, oublier les termes plus que familiers de la première page : “Va-t-en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache…”. C’est surtout la richesse et la difficulté du vocabulaire qui nous fascinent ; non seulement Césaire cultive la poétique du mot rare, “verrition” est une belle création et l’adverbe “inattendument” un splendide néologisme, mais les termes savants voire techniques abondent qu’il s’agisse de mots formés sur des racines grecques, peu usités en français, ou qu’il s’agisse de termes qui appartiennent à un lexique nettement défini comme celui de la navigation ou de la maladie. Curieusement, excepté les termes qui renvoient à la flore ou la faune de la Martinique, l’on ne trouve pratiquement pas trace de mots d’origine créole.

La phrase, de la même manière surprend, sa syntaxe semble écartelée, désarticulée. La structure de base est la phrase nominale et le style asyndétique qui domine donne à l’expression un caractère brut comme s’il s’agissait pour Césaire d’exprimer de manière immédiate son émotion. Ce n’est pas là l’un des moindres charme du Cahier dont l’authenticité ne peut être mise en doute.

Ce à quoi le lecteur est pourtant immédiatement et irrémédiablement sensible est la beauté de cette écriture.

Curieusement, ce texte est d’abord parole dite, proférée. Même si l’on fait une lecture silencieuse du Cahier, c’est une voix qui nous parvient à travers les invectives, les insultes ou les cris. Le recours au style direct qui met en scène un “je” (Césaire) qui s’adresse à un destinataire (lui, nous, les Martiniquais noirs) avec toute la force persuasive du discours didactique nous laisse abasourdi. C’est à juste titre que l’on a pu au sujet de cette œuvre parler de “poésie du cri”, l’oralité du texte est manifeste, comme en témoignent ces onomatopées ou cris : “voum rooh oh” (30), “Eïa” (48) ou les nombreuses exclamations qui ponctuent le texte : “Des mots ? Ah oui, des mots !” (26), “ASSEZ DE CE SCANDALE !” (32).

Le rythme de cette parole n’est pas moins sensible à une oreille d’européen déshabitué d’entendre la magie de la langue des littératures orales. Tout est dans le verbe et tout est dans le rythme ici, exactement comme dans la palabre sur un marché africain. 
Le Cahier tout entier est parcouru d’un rythme interne, ce sont les répétitions, les constructions parallèles qui en sous-tendent la structure : “Au bout du petit matin…”, “Tiède petit matin de chaleur et de peurs ancestrales…”; ce martèlement répétitif, inlassable qui scande le finale avec les multiples occurrences de l’adjectif “debout” ou la reprise anaphorique du substantif “danse” : “Et à moi mes danses mes danses de mauvais nègre à moi mes danses la danse brise carcan la danse saute-prison la danse il-est-beau-et-bon-et légitime-d’être-nègre”, n’est pas sans évoquer le son du tam-tam ou du balafon qui souligne le chant du griot africain.

Que l’on ne s’y trompe pas cependant, Césaire, poète Martiniquais noir, est d’abord un fin lettré, ancien élève de l’E.N.S. de la rue d’Ulm, il connaît toutes les ressources de la langue française. Les figures de rhétorique sont fréquentes dans le Cahier d’un retour au pays natal : métaphores, chiasmes et hyperboles se combinent savamment : “j’entendais monter de l’autre côté du désastre, un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane…” (7), “Et elle est debout la négraille la négraille assise” (61), le Cahier ne se referme-t-il pas sur cette image magnifique doublée d’un oxymore recherché : “c’est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit en son immobile verrition !” (65). L’ironie n’est jamais absente du propos et force le lecteur à faire une lecture en profondeur du texte, l’éloge apparent est souvent un contre éloge : “…sur le pot en lettres d’or : MERCI).” (19). Si sa poésie n’a rien de très académique, Césaire sait néanmoins admirablement jouer de tous les effets de sonorités dont les mots de notre langue sont riches, les allitérations et les assonances tissent au fil des pages tout un réseau sonore qui contribue au lyrisme du texte et nous envoûte : “Ici il n’y a que des toits dpaille que l’embrun a brunis et que le vent épile.” (19) ou “on n’a jamais vu un sable si noir, et l’écume glisse dessus en glapissant, et la mer la frappe à grands coups de boxe…” (19).

 

 1. Tout d’abord par son écriture, le Cahier d’un retour au pays natal est œuvre d’un homme qui se veut le prophète de son peuple. Par sa présence dans œuvre, Césaire s’implique, engage sa responsabilité. L’emploi du pronom de la première personne, les termes mêmes ne laissent planer aucune ambiguïté : “Accommodez-vous de moi. Je ne m’accommode pas de vous ! (33), “je ne me dérobe point” (49), “J’accepte… j’accepte… entièrement, sans réserve…” (52), “Le maître des danses ? C’est moi !” (63). Poème, manifeste, cri de révolte et d’espoir, le Cahier d’un retour au pays natal est tout cela. Œuvre est l’homme.Par ailleurs, le Cahier d’un retour au pays natal témoigne bien d’un combat. La violence du lexique, de l’écriture l’atteste, il suffit pour en être convaincu d’ouvrir le livre et d’en lire la première page. Mais cette violence n’est pas de pure forme, il s’agit de lutter pour arracher les Martiniquais noirs descendants d’esclaves à leur passivité, leur soumission servile et de leur rendre leur dignité d’hommes. Ici, l’argumentation de Césaire est nette : leur passé d’esclaves ne les avilit pas, le martyr des esclaves est la Passion d’un peuple qui mérite le respect ; ils n’ont pas à avoir honte de ce qu’ils sont et peuvent légitimement revendiquer leur fierté d’être noirs, leur négritude.Mais tout combat ne vaut que s’il permet de construire. Le Cahier d’un retour au pays natal est aussi une œuvre de “refondation”. Comme Œdipe, comme Haler, Césaire au seuil de son œuvre se pose la question philosophique fondamentale : “Qui suis-je ?”. Ce faisant, il contraint son lecteur, qu’il soit noir ou blanc, à s’interroger.Pour Césaire, le choix est simple : être traître aux siens, l’homme “des fidélités trahies” ou s’assumer en tant qu’homme noir, frère de race de ceux qui vivent dans la laideur et la promiscuité de “la rue Paille”, accepter d’être “l’homme-famine, l’homme-insulte [...] un homme-juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigot” (20).Pour les noirs Martiniquais auxquels le Cahier d’un retour au pays natal s’adresse au premier chef, il n’y a pas d’autre alternative que celle qui consiste à se choisir : un homme couché ou un homme debout ? “debout et libre” comme le clame Césaire avec fierté dans le finale de œuvre.

  Pour les lecteurs blancs, le choix existe également car le Cahier d’un retour au pays natal est aussi un miroir que nous tend Césaire, il nous faut opter : soit refuser de regarder en face notre passé d’Européens qui ont réduit un peuple en esclavage, soit l’assumer pour pouvoir construire un avenir dans lequel noirs et blancs seront des partenaires égaux.

  Dans les trois cas envisagés, œuvre de Césaire opère une véritable catharsis, il s’agit de faire revivre le passé pour faire naître un homme nouveau. Détruire pour reconstruire en somme. Y a-t-il plus belle œuvre et plus bel engagement ?

   

   

 2. LEXIQUE

  Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal.

  eschare (8) = escarre = croûte sur la plaie d’un tissu nécrosé

  morne (10) = terme créole = petite hauteur arrondie ; les quartiers populaires sont bâtis sur les mornes environnants Fort-de-France.

  les coltis (12) = terme de marine = couple qui correspond au point où commencent les bossoirs

  sans alexitère connu (12) = médicament qui prévient l’effet des poisons et des venins

  le bulbe tératique (13) = < grec teratos (?) = monstrueux ?

  la mentule de Dieu (21) = membre viril

  une touffe de cécropies (21) = arbre d’Amérique aux tiges creuses (“bois-trompette” en créole)

  ton lait jiculi (21) = un poison

  cette seule noctiluque (23) = qui a la propriété d’émettre dans l’obscurité une lueur phosphorescente

  les Cayes (26) = rochers de vase, de corail et de madrépores

  un patyura ombrageux (26) = petit mammifère d’Amérique latine (famille des marsupiaux)

  ma laideur pahouine (30) = de Pahouin, groupe des Bantous (fangs) chasseur d’éléphants (flèches de bambous)

  la membrane vitelline (34)= substances formant l’ocyte de l’œuf

  la volupté des rigoises (35) = nerfs de bœufs

  le tracking (36) = pas de danse (années 30)

  le lindyhop (36) = danse afro-américaine (années 30)

  le châtre-nègre (36) = à prendre au sens littéral (?)

  herbe de Para (37) = nom d’une herbe à fourrage (Para = ancien nom de la ville de Bélem)

  Askia le Grand (38) = roi de l’empire de Gao (XVIe - XVIIe s.)

  Madhis (38) = guerriers du Soudan

  Calebars (39) = côte du Nigéria

  un pongo (40) = grand singe (gorille)

  une inlassable mégie (40) = ? opération par laquelle on mégit les peaux ?

  le menfenil funèbre (42) = oiseau de proie de la Martinique

  le corossolier (42) = terme de botanique, arbre fruitier tropical

  le jacquier (42) = terme de botanique, arbre fruitier tropical (= arbre à pain)

  la chalasie des fibres (43) = terme de chirurgie (séparation partielle de la cornée d’avec la sclérotique )

  inanes (44) = inanité = vide, inutile, vain

  de trahison tabide (44) = consumé par le marasme, sans force

  le Kaïlcédrat royal (47) = grand arbre majestueux de la savane

  ses victoires proditoires (48) = qui ont le caractère de la trahison

  ne le conturbe (52) =  lat. conturbare (?), troubler, altérer, bouleverser, embrouiller

  des chloasmes (52) = taches pigmentées irrégulières du visage

  le pian (53) = maladie infectieuse chronique < tréponème

  la cippe (53) = le cippe ? pourquoi “la” ?

  la syzygie (56) = position de la lune en conjonction ou en opposition avec le soleil

  l’askari nègre (59) = soldat noir de l’infanterie coloniale

  le chain-gang (64) = chaîne attachant les esclaves

  de justes filaos (64) = arbre originaire d’Australie (évoque le désir/la profusion/la beauté)

  en son immobile verrition (65) = création de Césaire = mouvement (?) < lat. verrere = balayer (?)

 

Production du groupe Lettres

 

Bon jan Sentespri

(Daniel M. Berté 11/04/14)

Sentespri sé an sel gran fanmi

la ni moun ki kochi, ki boufi, ki griji,

Epi dot ki radi, ki modi, épi ki toupiti

Ni ki pa ka domi, ki ni filozofi ek ka fè powézi

Ni ki ka réisi ek ki ni bon jéni,

Yo bon an ékriti ek anmen la kilti

Si’y ni ka manti ek ki ni makakri

ni ki ni galantri épi bel kourtwazi

Ki dan lagrikilti, bouchri ou boulanjri

Yo ni bon énerji pou sèvi timafi

Si’y ni filoutri ek vakabonajri

I ni ka souri, ki enmen lawmoni

Douvan an bokodji ek viann kochon rousi

An tinen lanmori, an diri pwason fri,

Arozé de mabi épi an bon vè ji

I ni plis ki ka ri, pas yo ni bon lespri

Sé nowmal mézanmi

Sé bon jan Sentespri.

Van

(Félicien Fred Démonière)

Tan van souflé

Kouté van lévé

Van latè, van lanmè

Van koulé, van lévé

Tann van lévé

Kouté van souflé

Ni van ka souflé

An fétay kay maléré

Raché vié fey tol mal klouré

Mantjé raché tet a janvoyé misié limè

Sa sé van lévé.

Tann van lévé

Kouté van souflé

Ni van ka souflé

Lé swè an kay palisad maléré

Glasé bouden’w

Fè’w vlopé fanm-ou

Fè timanmay né san katjilé

Ek pou fè moun rété palé

Ou kriyé’y Déziré

Sa sé van lanmou.

 

 

Tann van souflé

Kouté van lévé

Ni van ka souflé

An djol-ou lè ou pani manjé

Gonflé bouden’w

Fè’w konprann ou ja manjé

Kouyonnen lafen jik dèmen

Sa sé van mizè.

 

Tann van souflé

Ni van ka lévé

Pèsonn pa wè

Alos kè météwo té ka  djété

Men i rivé tou anrajé

Raché lapot

Maté kannot

Sa sé van mové.

 

Tan van souflé

Kouté van lévé

Wè men ni lézavan, lézapré

Van douvan, van dèyè

van lanmè, van latè

Van lévé, van koulé

Men sé toujou

Silon van silon tan.

 

POEME EN CREOLE HAITIEN

Vil toutouni

Message posté sur le site de Potomitan par kelita  le Vendredi 14 Octobre 2016 18:47

De twa ti gout dlo
Ki sòti nan syèl
Tonbe sou tè d’ Ayiti
Marye ak yon gwo sekous van
Se gade n gade n wè
Tout pyebwa bat ba
Zannimo fè bèk atè
Kretyen vivan grennen tankou fèy bwa
Yo tonbe tankou grenn lapli
Lapli ki tonbe
Dlo desann
Anvayi plèn
Kouvri tout vilTout bagay yon sèl kou disparèt
Nou inonde
Nou neye
Nou antere
Nou pran tranble
Nou tranpe jouk nan zo
Vye derechany nou anba dlo
Dlo kontaminen
Ak pwazon kolera
Nan yon vil san vil
Yon vil san fil
Fil lavi anba gwo van tanpèt dezagreman
Ki kase bout pa bout
Soufrans nou san bout
Ti souf nou koutVil inonde
Vil dezole
Vil kokobe
Vil dezabiye
Vil depwograme
Vil paralize
Vil dechire
Vil devaste
Vil paralize
Vil ravaje
Vil bloke
Vil defigire
Vil dekonstonbre
Vil chifonnen
Vil maspinen
Vil kay koule
Vil kay kraze
Fèy tòl wouye
Van bwote pote ale
Tankou fèy papye
Zo kay griyen tankou dan zonbi
K ap griyen dan sou nou
Fè n filalang
Fè n grimas
Sèvo n pa an plas
Sezisman sezi n sanzatann
Lespri n pati kite nou an plas
Bò lari n ap dòmi
Se la vye rad sou po kò n blayi
Nan yon vil ki depafini
Nan yon vil toutouni
Vil san zavni
Vil konble ak debri
Vil òfelen
Vil san tèt
Vil san kò
Vil san pye ni tèt
Vil fè nwè
Vil pèdi fèy
Vil an dèy
Vil je kreve
Vil do kale
Vil moun mouri
Vil zonbiSe pa jodi n ap pran baf nan men siklòn
Anwo tèt nou
Tan toujou pare
Anonse n lapli pral tonbe
Men elas ! Nou pa janm pare
Pou n pare kou
Se lè kabrit fin pase
Mete pye sou zantray nou
Lè sa atò nou pran rele
Fèmen baryè pou nouKatastwòf natirèl
Nou pa ka anpeche sa rive
Se nou k pou konnen
Ki jan n ap ranje kabann nou
Anvan dòmi pete je nou
Gade ankò sa k rive
Yon lòt dat tankou douz janvye
Ki vin ajoute nan kalandriye chagren lavi nou
Ki pa janm boutMatchou pase men pran nou
Li foure pye l byen fon nan tchou nou
Li fouke n
Li kalote n
Li sabote n
Li sele n
Li bride n
Li leve n fese n atè
Tout zo n kraze
Tout andedan n krake
Tout kò n desounen
Kote chodyè, recho pou met manje sou dife
Pou plen vant grangou ap kòde ?
Kote asyèt, kiyè pou separe manje ?
Tout ale, tout antere
Pito n ri pase n kriye
Pito n kriye pase n ri
Men, nou pa ka ni ri ni kriye
De je n ase ki kale ap founi je gade
San pòpyè n pa bat
Nou pèdi sansibilite
Nou pèdi sans
Nou pèdi sansasyon
Nou pèdi espwaMoun Okay
pa gen kay
kay yo sibi gwo fay
Moun Grandans
Sou yon sèl pye y ap danse yon dans
Moun Jeremi lage nan lari san fanmi
Moun nan Nip, se vre, yo pran nan zipNan divès depatman nan peyi a
Se traka, pa gen bouch
Nou pran nan twa wa
Alèkile se tout bon vre
Matchou vin met plis apse sou klou.
 

Conseils de Livres, BD et M... |
natnat973 |
Simon-Dwight's Translation |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | clcailleau
| AHLALAY
| manonjouanni